Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Journal of Research in Pharmacy 2012 , Vol 16 , Num 2
Rational drug use awareness of the nurses in the Turkish Republic of Northern Cyprus Near East University Hospital
Hale Zerrin Toklu1,2, Rümeysa Demirdamar2, Bülent Gümüşel2,3, Ersin Yarış4, Gül Dülger1
1Marmara University, School of Pharmacy, Istanbul, Türkiye
2Near East University, Faculty of Pharmacy, Nicosia, Kuzey Kıbrıs TC
3Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Türkiye
4Karadeniz Technical University, School of Medicine, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.12991/201216413

Summary

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaçların irrasyonel (akılcı olmayan) kullanımı hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi tıbbi ve ekonomik sorun oluşturmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı (AİK) sağlık çalışanlarından oluşan bir takım çalışmasını gerektirir. Sağlık sisteminde hemşirelerin ilaçların akılcı kullanımı konusundaki rolü önemlidir. Hekim ve eczacıların AİK konusundaki bilgilerini değerlendirmeye yönelik çalışmalar mevcuttur. Ancak hemşirelerin AİK konusundaki bilgilerini değerlendirmeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.

YÖNTEM: Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde görevli ve ankete katılmayı kabul eden 44 hemşirenin AİK konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Görüşülen hemşirelerin tamamı kadındır ve yaş ortalaması 38 ± 13'tür. Hemşirelerden %50'si sağlık meslek lisesi, %11.4'ü önlisans, %38.6'sı ise lisans mezunudur. Hemşirelerin mesleki deneyimleri ortalama 16 ± 12 yıldır. Hemşirelerin %77,3'ü AİK kavramını daha önce hiç duymadıklarını belirtti. Hemşirelerin istem/reçetelerde en çok karşılaştıkları sorun okunaksız yazı (%76.7) iken, diğer sorunlar arasında piyasada/hastane eczanesinde bulunmayan ilaç (%37.5), eksik kullanım talimatı (%46.2), doz hatası (%24.4), farmasötik dozaj formu hatası (%8.8) yer aldı. Hemşirelerin bu sorunları çözmek için en yüksek oranda (%97.8) hekimlere, hekimden sonra ise %89.2 oranında meslektaşlarına danıştığı anlaşıldı. Hemşirelerin %80'i mesleğin uygulanış şeklini tatmin edici bulduğunu söylerken %96'sı AİK ile ilgili düzenlenecek eğitime katılacağını ifade etti.

SONUÇ: Hemşirelere yönelik AİK eğitiminin, probleme dayalı öğrenim formatında yapılandırılmış bir eğitim modeli olarak, standardize edilerek yüksek okulların müfredatında yer alması için çaba gösterilmesi gerekir. Ayrıca çalışmakta olan hemşirelerin de bu eğitimlerle temas etmesi sağlanmalıdır.

Introduction

Rational use of medicine requires that “patients receive medications appropriate for their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowest cost for both the patient and their community”[1]. The irrational use of drugs is a common medical and economical problem in both developing and civilized countries[2,3].

The latest regulations in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) are aiming towards a decrease in health expenditures. This approach may have short term benefits, however, implementing rational use of drugs should be the long term target[4].

Achieving rational drug use (RDU) collaboration between health professionals is vital since it requires a multidisciplinary teamwork . Previous studies demonstrate the inadequate knowledge and dispensing habits of health care professionals such as prescribers and pharmacists[5-9]. On the other hand, there are only few studies conducted with the nurses. Therefore, the following study aimed to evaluate the awareness of the nurses working in TRNC Near East University Hospital about rational use of drugs.

Methods

The study was conducted in November 2010 with 44 out of 127 nurses working in Near East University Hospital.

After the nurses concented to participate in the study, the questionnaire was given to be filled out. The questionnaire consisted of 20 open and structured questions about their sociodemographical characteristics, their knowledge about rational drug use and their dispensing practice. The questionnaire was validated before with 20 nurses.

Statistical Analysis
The frequency analysis was performed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 13.0.

Results

All the interviewed nurses were women. Mean age was 38 ± 13. Fifty percent of the nurses were graduates of nursing high school, 11.4% had an associate degree and 38.6% had a bachelor degree. The mean professional experience was 16 ± 12 years. The sociodemographical characteristics of the nurses are given in Table 1.

TABLE 1: The sociodemographical characteristics of the nurses (n=44).

Seventy seven percent of the nurses had never heard about the RDU concept before.

Items that were checked by nurses in orders/prescriptions are shown in Table 2.

TABLE 2: The items nurses claim to check in an order/ prescription.

Nurses specified that the most common problem they faced in an order/ prescription was illegible handwriting (76.7%). Other problems were the unavailability of the drug in the market/ hospital pharmacy (37.5%), missing instructions for usage (46.2%), missing/ wrong dosage (24.4%), missing/wrong pharmaceutical dosage form (8.8%) (Figure 1a). For solving these problems, nurses consulted to doctors (97.8%), their colleagues (89.2%) and searched from a source (91.4%) (Figure 1b). The fr equency of the sources used were drug/patient information leaflets (97.3%), internet search (90.0%), Vademecum (82.8%), pharmaceutical company brochures (58.6%), pharmacology books (51.8%), Turkish Drug Therapy Guide [Türkiye İlaçla Tedavi Kılavuzu] (28.5%) and RxMedia Pharma Electronic Drug Information Source (%26.7).


Click Here to Zoom
FIGURE 1: (A) The problems nurses face in an order/ prescription; (B) the way they solve these problems.

Drug information given to patients by nurses are shown in Table 3. Nurses specified that they informed patients mostly about taking the drug before or after a meal, and not much about drug and food interactions. Eighty two percent of the nurses told that they confirmed and clarified patients’ understanding.

TABLE 3: The information provided to the patients by nurses about their order/ prescription.

Eighty percent of the nurses were satisfied with the way they practiced their profession and almost all (96%) of them told that they would attend to a RDU training.

Reference

1) Laing RO. Rational Drug Use: An Unsolved Problem: Tropical Doctor 1990; 20:101-3.

2) Yarış E. Bilimsel, toplumsal, örgütsel açılardan akılcı ilaç. [Rational Drug Use in Scientific, Social and Organizational Aspects]. Türk Eczacılar Birliği MISED 2011; 25-26:16-19.

3) Abacıoğlu N. Akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı. [Rational Drug Use]. Üniversite ve Toplum 2005; 5(4).

4) Melli M. Akılcı İlaç Kullanımı. “Eczacılık Fakültelerindeki Farmakologlar İçin Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi” [Rational Drug Use Training Programme for the Pharmacologists in Pharmacy Schools-Trainers Guide] Kurs Kitapçığı, sayfa 11-12. 31Mart-03 Nisan 2009, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa, Istanbul, Turkey.

5) Walsh AM, Edwards HE, Courtney MD, Wilson JE, Monaghan SJ. Fever management: paediatric nurses’ knowledge, attitudes and influencing factors. J Adv Nurs 2005; 49:453-64.

6) Akıcı A, Uğurlu ÜM, Gönüllü N, Oktay Ş, Kalaça S. Pratisyen Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. [The evaluation of the knowledge and attitude of general practitioners about rational use of drugs]. STED 2002; 11: 253–7.

7) Toklu HZ, Akıcı A, Oktay S, Cali S, Sezen SF, Keyer Uysal M. The pharmacy practice of community pharmacists in Turkey. Marmara Pharm J 2010; 14: 53-60.

8) Akıcı A, Kalaca S, Uğurlu ÜM, Toklu HZ, İskender E, Oktay Ş. Knowledge of Patients About Their Prescribed Drugs in Primary Healthcare Facilities. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13: 871–6.

9) Akıcı A. Prescribing in elderly according to the principles of rational drug use and the dimentions of drug utilization in elderly in Turkey. Turkish J Geriatrics 2006; 9: 19–27.

10) Gökçekuş L, Toklu HZ, Gümüşel B, Demirdamar R. Dispensing practice in the community pharmacies in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Int J Clin Pharm 2012. Epub ahead of print. DOI 10.1007/s11096-011-9605-z

11) Erdil F. Yaşlıların İlaç Kullanımında Eczacı-Hemşire İşbirliğinin Önemi. Geriatri, Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşımı. [The importance of collaboration of nurse and pharmacist for drug use in the elderly]. Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, Ankara; 2009; 91–6.

12) Ozer E, Ozdemir L. Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları. [Responsibility of the nurse in rational drug use in the elderly] Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009; 16:42–51.

13) Toklu HZ, Dülger GA. Rational drug use and the role of the pharmacist. Marmara Pharm J 2011; 15: 89-93.

14) Toklu HZ, Akıcı A, Keyer Uysal M, Dülger G. The role of the doctor and pharmacist in improving patient compliance in the process of rational drug use. Turkish J Family Practice 2010; 14:139-45.

15) Kaya H. Küresel Sağlığı Geliştirmede Hemşirelik Eğitimi. [Nursing education for improving global health]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010; 7: 360–5.

16) Kulwicki A. Improving global health care through diversity. J Transcult Nurs 2006; 17:396-7.

17) Demirdamar R, Toklu HZ, Gumusel B. Pharmacy Education in Turkish Republic of Northern Cyprus. Educ Res 2012; 3:1-6.

18) Toklu HZ, Dülger GA. Akılcı ilaç kullanımı eğitimi ve eczacılık. [Rational drug use education and pharmacy practice]. Türk Eczacılar Birliği MISED 2011; 25-26:20-3.

19) Toklu HZ, Ayanoğlu Dülger G, Akıcı A, Gümüşel B, Yarış E. Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu’nun Anket Sonuçlarına göre Değerlendirilmesi. [Evaluation of the rational drug use training] Türk Farmakoloji Derneği Bülteni 2009; 102: 21.

20) Toklu HZ, Yarış E, Akıcı A, Gümüşel B, Küçükgüzel GU, Ayanoğlu Dülger G. Anket sonuçlarıyla akılcı ilaç kullanımı eğitimine bakış. [An overwiew of the rational drug use training] Havan 2010; 61: 31-2.

21) Toklu HZ, Dulger G, Yaris E, Gumusel B, Akici A. First impressions from a short training course in rational use of drugs for the pharmacologists in the pharmacy schools in Turkey. Value in Health 2009; 12: A249.

Marmara University