Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 2
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ndeki hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki farkındalığı
Hale Zerrin Toklu1,2, Rümeysa Demirdamar2, Bülent Gümüşel2,3, Ersin Yarış4, Gül Dülger1
1Marmara University, School of Pharmacy, Istanbul, Türkiye
2Near East University, Faculty of Pharmacy, Nicosia, Kuzey Kıbrıs TC
3Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Türkiye
4Karadeniz Technical University, School of Medicine, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.12991/201216413 GİRİŞ VE AMAÇ: İlaçların irrasyonel (akılcı olmayan) kullanımı hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi tıbbi ve ekonomik sorun oluşturmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı (AİK) sağlık çalışanlarından oluşan bir takım çalışmasını gerektirir. Sağlık sisteminde hemşirelerin ilaçların akılcı kullanımı konusundaki rolü önemlidir. Hekim ve eczacıların AİK konusundaki bilgilerini değerlendirmeye yönelik çalışmalar mevcuttur. Ancak hemşirelerin AİK konusundaki bilgilerini değerlendirmeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.

YÖNTEM: Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde görevli ve ankete katılmayı kabul eden 44 hemşirenin AİK konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Görüşülen hemşirelerin tamamı kadındır ve yaş ortalaması 38 ± 13'tür. Hemşirelerden %50'si sağlık meslek lisesi, %11.4'ü önlisans, %38.6'sı ise lisans mezunudur. Hemşirelerin mesleki deneyimleri ortalama 16 ± 12 yıldır. Hemşirelerin %77,3'ü AİK kavramını daha önce hiç duymadıklarını belirtti. Hemşirelerin istem/reçetelerde en çok karşılaştıkları sorun okunaksız yazı (%76.7) iken, diğer sorunlar arasında piyasada/hastane eczanesinde bulunmayan ilaç (%37.5), eksik kullanım talimatı (%46.2), doz hatası (%24.4), farmasötik dozaj formu hatası (%8.8) yer aldı. Hemşirelerin bu sorunları çözmek için en yüksek oranda (%97.8) hekimlere, hekimden sonra ise %89.2 oranında meslektaşlarına danıştığı anlaşıldı. Hemşirelerin %80'i mesleğin uygulanış şeklini tatmin edici bulduğunu söylerken %96'sı AİK ile ilgili düzenlenecek eğitime katılacağını ifade etti.

SONUÇ: Hemşirelere yönelik AİK eğitiminin, probleme dayalı öğrenim formatında yapılandırılmış bir eğitim modeli olarak, standardize edilerek yüksek okulların müfredatında yer alması için çaba gösterilmesi gerekir. Ayrıca çalışmakta olan hemşirelerin de bu eğitimlerle temas etmesi sağlanmalıdır. Keywords : hemşire; hasta; rasyonel; akılcı ilaç kullanımı; Kıbrıs; eğitim; sorun

Marmara University