Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 2
Platin içeren kemoterapi alan metastatik akciğer kanserli hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Beril G. Kıvrak-Bernardelli3, Çağlar Macit1, S. Beril Kadıoğlu1, Taflan Salepci2, Philip M. Clark1
1Yeditepe University, Clinical Pharmacy, Istanbul, Turkey
2Ministry of Health Dr. Lutfi Kirdar Research and Training Hospital, Oncology, Istanbul, Turkey
3University of Maryland, School of Medicine, Baltimore, USA
DOI : 10.12991/201317380 AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kemoterapi sırasında yaşam kalitesinde olması muhtemel değişiklikler, yaşam kalitesini etkileyen faktörler ve performans durumuyla yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

MATERYAL ve METOTLAR: Bu çalışma Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Artaştırma Hastanesi onkoloji kliniklerinde yürütülmüştür. İleri düzeyde küçük hücreli akciğer kanseri ve faz IV(metastatik) küçük hücreli olmayan akciğer kanseri teşhisi alan hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalara platin içeren kemoterapi uygulanmıştır. Hastaların yaşam kalitesini ölçen QOL (Quality of Life) EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire/Avrupa Kanser Araştırmaları ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Anketi) (versiyon 3.0) ve akciğer kanseri modülü QLQ-LC13 (Quality of Life Questionanaire Lung Cancer) dört kez yürütülmüştür. Hastaların klinik ve performans durum {Karnofsky Performance Status Scale (KPS) ve Eastern Cooperative Oncology Group/Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG)} verileri çalışma süresince kaydedilmiştir.

BULGULAR: Tedaviyle birlikte, kemoterapiye bağlı yan etkiler ile advers ilaç reaksiyonları ve hastalığın ilerlemesiyle ilgili semptomlarda anlamlı artışlar kaydedilmiştir. Hem ECOG performans ile EORTC QLQ-C30 tüm alanlarında (r=-0.74, p<0.05), hem de KPS ve EORTC QLQ-C30 arasındaki (r= -0.71, p<0.05), güçlü, anlamlı ve nagatif korelasyon gözlenmiştir.

SONUÇLAR: Bu çalışma metastatik akciğer kanserinde platin içeren kemoterapi alan hastalarda yaşam kalitesi açısından fayda göremedikleri gözlenmiştir. Bu hasta popülasyonunda yaşam kalitesi rutin olarak değerlendirildiği takdirde, kemoterapi yan etkilerini en aza indirilmiş tedavi programlarının geliştirilmesi ve hastaların iyi halinin maksimum düzeye çıkarılması konusunda teşvik edilebilir. Keywords : Küçük hücreli akciğer kanseri, Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, Yaşam kalitesi, Karkofsky Performans Durum Ölçeği, Kemoterapi

Marmara University