Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2012 , Vol 16 , Issue 1
Dental ağrı tedavisinde istanbul'daki diş hekimleri arasında ağrı kesici reçetelendirme profili
Sinan Şermet, Müşerref Asuman Akgün, Şükran Atamer-Şimşek
T.C. Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Farmakoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201216419 AMAÇ: İstanbul'daki diş hekimleri tarafından ağrı kesici reçetelendirme modelini ve bu ilaçların kullanımı konusunda hastaya verilen bilgileri belirlemek.

YÖNTEM: İstanbul'da çalışan 250 diş hekimine anket dağıtılmıştır. Anketler, diş hekimlerine elden verilmiştir. Anketteki sorular; diş hekimliğinde ağrı kesici kullanımı hakkında açık uçlu sorulardı. Anketler analiz edildi ve her bir soruya verilen yanıtlar, mutlak frekanslar olarak belirlendi. Vakalar ve diş hekimleri tarafından her bir vaka için reçete edilen ağrı kesiciler, tanımsal istatistik yöntemi olan ”sıklık”la analiz edildi.

SONUÇLAR: Dağıtılan anketlerin 130 adedi yanıtlandı (%52). Başlıca yazılan ağrı kesici bir nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) olan naproksen idi. Bununla birlikte diş hekimlerinin dental ağrı için selektif COX-2 inhibitörlerini veya opioid analjezikleri reçetelendirmedikleri belirlenmiştir. Diş hekimlerinin bazıları aynı hasta için birden fazla NSAİİ reçetelendirdiklerini belirtmişlerdir (n=11 durum). Her ne kadar diş hekimlerinin %75'inden fazlası hastalarını ağrı kesici kullanımı konusunda bilgilendirdikleri belirtmiş olmalarına rağmen, bilginin içeriği sınırlıdır.

TARTIŞMA: Diş hekimlerine uygulanan anketlerin sonuçları; diş hekimlerinin dental ağrının tedavisi için en sık naprokseni yazdıklarını ve nadir de olsa uygun olmayan ağrı kesici kombinasyonlarını reçetelendirdiklerini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, diş hekimlerinin hastalarını ağrı kesici kullanımı konusunda yetersiz şekilde bilgilendirdiğini göstermiştir. Reçetelendirilen ilaçların ilaç etkileşmeleri, saklama koşulları ve fiyatları konusunda diş hekimleri tarafından yetersiz bilgilendirilme, çalışmanın, tedavi başarı oranı ve hasta uyuncunu da etkileyebilecek önemli bir noktasıdır. Keywords : diş hekimliği, ağrı kesici kullanımı, akılcı ilaç kullanımı, anket

Marmara University