Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 2
Geriatrik popülasyonda serum okratoksin A düzeyleri
Belma Giray, Pınar Erkekoğlu, Suna Sabuncuoğlu, Sevtap Aydın, Gönül Şahin
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, F.Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.12991/201115433 Okratoksin A (OTA) en yaygın rastlanan mikotoksinlerden biridir. Çalışılan tüm hayvan türlerinde nefrotoksik olduğu gösterilmiş, immünosüpresif, hepatotoksik, teratojenik ve genotoksik etkilerinin bulunduğu bildirilmiştir. Birçok ülkede çeşitli gıdalarda OTA düzeyleri belirlenmiş olmakla birlikte, insanlardaki düzeylerine ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geriatrik popülasyonda serum OTA düzeylerini tespit etmek ve bu düzeylerin cinsiyet, beslenme alışkanlıkları ve vücut kitle indeksi ile ilişkisini belirlemektir. Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde yaşayan yaşlı bireylerden (yaş ortalaması: 72.8 ± 5.6)” geriatrik çalışma grubu (n=30)”oluşturulmuş ve serum OTA düzeyleri enzim immünoassay yöntemi ile tayin edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan kadınlarda (0.601 ± 0.012 ng/ ml) erkeklere (0.335 ± 0.096 ng/ml) oranla yaklaşık 2 kat daha yüksek serum OTA düzeyleri tespit edilmiştir (p>0.05). İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bireylerdeki serum OTA düzeylerinin Akdeniz Bölgesinde yaşayanlara oranla yaklaşık 2.5 kat daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bu farklar, cinsiyet ve bölgeler arasındaki değişik beslenme alışkanlıklarından ileri gelebilir. Diğer taraftan, tüm çalışma gruplarında günlük OTA alım düzeyleri düzenleyici otorite tarafından kabul edilen tolere edilebilir günlük alım düzeylerinin altında hesaplanmıştır. Gıdalar yoluyla OTA ile birlikte farklı mikotoksinlere temasın da söz konusu olabileceği ve OTA dahil maruz kalınan tüm mikotoksinlerin toplam etkilerine bağlı toksisitenin özellikle geriatrik popülasyonda önemli olabileceği göz ardı edilmemelidir. Keywords : Geriatrik popülasyon, okratoksin A, nefrotoksisite, ELISA, Türkiye
Marmara University