Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2011 , Vol 15 , Issue 2
Sübstitüe Tiyoüre Türevlerinin Sentezi ve Antikonvulsan Aktiviteleri
Ahmet Özgür Çelen1, Bedia Kaymakçıoğlu1, Salih Gümrü2, Hale Zerrin Toklu2, Feyza Arıcıoğlu2
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201115430 4-Aminofenilasetik asitin sübstitüe izotiyosiyanatlar ile reaksiyonu sonucu, on iki adet yeni tiyoüre bileşiği sentezlenmiştir. Bileşiklerin kimyasal yapıları IR, 1H-NMR, kütle spektroskopisi ve elementel analiz testleri ile aydınlatılmıştır. Tüm bileşiklerin antikonvulsan aktiviteleri 50mg/kg dozda farelerde pentilentetrazol (PTZ) ve maksimal elektroşok nöbet (MES) testleri kullanılarak tayin edilmiştir. Bileşik 1b'nin (4-{[(4-klorofenil)tiyokarbamoil]amino}fenil) asetik asit, diğer bileşiklere oranla daha aktif olduğu saptanmıştır. Tüm seviyelerde konvulsiyon oranını düşüren 1b bileşiği aynı zamanda nöbet eşiğini de yükseltmiştir. Ayrıca nöbet başlangıç süresini 1.20 saniyeden 2.58 saniyeye, hayatta kalma oranını ise %50'den %95'e yükseltmiştir. Keywords : Sentez, tiyoüre, antikonvulsan aktivite
Marmara University