Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 2
Bazı yeni hidrazon türevlerinin sentezi ve bunların antitüberküloz etkilerinin değerlendirilmesi
Ahmet Özdemir1, Zafer Asım Kaplancıklı1, Gülhan Turan-Zitouni1, Gilbert Revial2
1Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya, Eskişehir, Türkiye
2UMR-CNRS 7084, Cnam, 2 rue Conte', 75003 , Laboratoire de Transformations Chimiques et Pharmaceutiques, Paris, France
DOI : 10.12991/201014453 Heterosiklik hidrazon yapısı antitüberküloz aktiviteleri nedeniyle medisinal kimyacıların dikkatini çeken, cazip biyolojik olarak aktif önemli bir ilaç sınıfıdır. Bu amaçla, yeni hidrazon türevleri sentezlendi ve antitüberküloz etkinlikleri değerlendirilmiştir. (5,6,7,8-Tetrahidronaftalen-1-il) asetik asit hidraziti ile çeşitli benzaldehitlerin reaksiyonu, 5,6,7,8-tetrahidronaftalen asetik asit benziliden hidrazit türevlerini verdi. Bileşiklerin kimyasal yapıları 1H-NMR, EI-MS spectral verileri ve elemental analiz metodları ile aydınlatıldı. BACTEC 460 radyometrik sistem ve BACTEC 12B ortamından yararlanılarak Mycobacterium tuberculosis H37Rv (ATCC 27294)'e karşı bileşiklerin antitüberküloz aktiviteleri değerlendirilmiştir. Bileşik A10 yüksek antitüberküloz etkinlik (IC50: 3.072 μg/mL ve IC90: 3.358 μg/mL) ve düşük sitotoksisite (CC50: >40 μg/mL) gösterdi. Keywords : Hidrazon, Antitüberküloz etki, Mycobacterium tuberculosis H37Rv
Marmara University