Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 2
Sıçanlarda naftalen ile oluşturulan oksidatif hasara karşı erdostein'in koruyucu etkileri
Özer Şehirli, Göksel Şener
Marmara University School of Pharmacy, Pharmacology, Istanbul, Türkiye DOI : 10.12991/201014451 Bu çalışmada naftalen aracılı toksisitede serbest radikallerin rolü ve erdosteinin koruyucu etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dişi Sprague-Dawley sıçanlara mısır yağ içerisinde hazırlanan 1100 mg/kg naftalen tek doz oral olarak uygulandı. Naftalen uygulamasından once 3 gün boyunca 50 mg/kg dozunda oral olarak erdostein verildi ve sıçanlar naftalen uygulamasından 24 saat sonra dekapite edildi. Karaciğer ve böbrek dokularında malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), düzeyleri Na+, K+-ATPaz ve myeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri incelendi. Serum örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), kan üre azotu (BUN), kreatinin düzeyleri ve laktat dehidrogenaz (LDH) aktivitesi ölçüldü. Plazma örneklerinde TNF-α, IL-1β, IL-6, 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin (8- OHdG) ve total antioksidan kapasitesi (AOC) değerlendirildi. Naftalen uygulaması doku GSH düzeylerinde, Na+, K+-ATPaz aktivitesinde ve plazma AOC düzeylerinde anlamlı olarak azalmaya, doku MDA düzeylerinde ve MPO aktivitesinde anlamlı olarak artışa neden oldu. Ayrıca pro-inflamatuvar mediyatörler (TNF-α, IL-β, IL-6) 8-OHdG, LDH aktivitesi, AST, ALT, kreatinin ve BUN düzeyleri naftalen grubunda anlamlı olarak yükseldi. Buna karşılık erdostein uygulaması naftalenin neden olduğu tüm biyokimyasal değişiklikleri anlamlı olarak önledi. Sonuç olarak erdosteinin nötrofil infiltrasyonunu inhibe ederek, oksidan-antioksidan dengeyi sağlayarak ve inflamatuvar mediyatörlerin salıverilmesini düzenleyerek doku koruyucu etki gösterdiği düşünülmektedir. Keywords : Naftalen; erdostein; lipit peroksidasyon; glutatyon; myeloperoksidaz
Marmara University