Shah VV, Sharma M, Gandhi K, Suthar V, Parikh RK, . Quality by Design (QbD) Approach for Optimization of Microemulsion based Topical Gel. Marmara Pharm. J 2016; 20(3): 415-424. http://dx.doi.org/10.12991/mpj.20162084614