, 2004. METHOD VALIDATION IN DETERMINATION OF MITOXANTRONE BY HPLC MITOKSANTRON'UN HPLC ILE MIKTAR TAYININDE METHOD VALIDASYONU. ACTA Pharmaceutica Sciencia, 46: 43-47. doi: