AY E, S. Ö, . Effects of 60Co γ-rays on 5-fluorocil.. Marmara Pharm. J 1986; 2(2): 125-132.