CHOCHEVSKA M, KOLEVSKA K, LAZAREVA MA, VELICHKOVSKA M, JOLEVSKI F, TRIPUNOVSKI T, IVANOVSKA EJ, UGRINSKA A, ANGELOVSKA B, . Optimization of reaction conditions for synthesis of [18F]FMISO using stable [19F]F-. J.Res.Pharm. 2023; 27(5): 2058- 2066. http://dx.doi.org/10.29228/jrp.484