SRIVASTAVA K, Prakash TIWARI R, Bahadur SINGH R, SRIVASTAVA A, LAKHMANI D, Kumar VISHNOI R. Design and synthesis of novel lactam/thiazole derivatives having five membered thiazolyl ring and their antimicrobial activity. J.Res.Pharm. 2023; 27(1): 251-263. http://dx.doi.org/10.29228/jrp.308