Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2013 , Vol 17 , Issue 2
Birinci basamak sağlık hizmetinde antibiyotik tedavisine uyunçta hasta eğitiminin rolü
Nefise Bilge Göktay2, Suna Telefoncu2, S.Beril Kadıoğlu1, Çağlar Macit1, Nazlı Şencan1, Philip Martin Clark1
1Yeditepe Unıversıty, Clınıcal Pharmacy, Istanbul, Türkiye
2Communıty Pharmacy, İstanbul, Turkey
DOI : 10.12991/201317379 AMAÇ: Uyunç, tedavide daha iyi sonuçlara ulaşmada belirgin bir role sahiptir. Bilgilendirilen hastalar kendilerine reçetelenen ilaçlar hakkında bilinçli oldukları için, hasta eğitimi ile uyunç birbiri ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı antibakteriyel ajan reçetelenmiş hastalarda uyuncu ölçmek ve hasta eğitiminin uyunç üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

MATERYAL ve METOT: Bu çalışma, prospektif ve kontrollü bir çalışma olup, Ocak 2010 – Temmuz 2010 tarihleri arasında antibiyotik reçete edilmiş hastalarla gerçekleştirildi. Hastalara biri tedavinin başında; ikincisi antibiyotik tedavisinin sona erdiği günün sonunda olmak üzere iki farklı anket yapıldı. İlk anket hastaların sosyo-demografik bilgilerini, hastalıkları ve ilaçları hakkında bilgiye ihtiyaçları olup olmadığına dari sorular, ikinci ankette ise, antibiyotik tedavisi bittikten bir gün sonra antibiyotik ajanları nasıl kullandıkları ile ilgili sorular içermektedir. Uyunç ve dozların doğru zamanda alınıp alınmadığı, tablet sayımı ve kişinin kendi beyanatına dayalı rapor metotlarıyla değerlendirilmiştir.

BULGULAR ve SONUÇ: Bu çalışmada, çalışma ve kontrol grupları arasında eczacı tarafından verilen bilgiye göre doz alımı, doz zamanlaması, alım ve zamanlama uyuncu (AZU) açısından istatistiksel fark bulunamadı. Hekim tarafından bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen hastalar arasında, eczacıdan bilgi talebinde bulunma oranları açısından anlamlı fark saptanmadı. Diğer katılımcılarla karşılaştırıldığında, daha az miktarda ilaç ve daha kısa süreli tedavi reçete edilen katılımcılarda ilaç alım yüzdesinde artış görüldü. Bununla birlikte 30 yaşın üzerindeki yetişkin hastalar, genç hastalara göre daha yüksek uyunç gösterdi. Eczacıların hasta eğitimi üzerindeki güçlü rolünün altı çizildi. Keywords : uyunç, antibakteriyel ajanlar, hasta eğitimi, anket, klinik eczacılar

Marmara University