Editor-in-Chief Hatice Kübra Elçioğlu Vice Editors Levent Kabasakal Esra Tatar Online ISSN 2630-6344 Publisher Marmara University Frequency Bimonthly (Six issues / year) Abbreviation J.Res.Pharm. Former Name Marmara Pharmaceutical Journal
Marmara Pharmaceutical Journal 2010 , Vol 14 , Issue 1
Sıçanlarda kronik nikotin uygulamasının neden olduğu ürogenital sistemdeki fonksiyon bozukluğu ve oksidan hasara karşı resveratrolün koruyucu etkileri
Hale Toklu1, Özer Şehirli1, Hülya Şahin2, Şule Çetinel3, Berrak C. Yeğen4, Göksel Şener1
1Marmara University School of Pharmacy, Pharmacology, Istanbul, Türkiye
2Marmara University Vocational School of Health Related Professions, Istanbul, Türkiye
3Marmara University School of Medicine, Histology & Embryology, Istanbul, Türkiye
4Marmara University School of Medicine, Physiology, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.12991/201014462 Bu çalışmada nikotinin ürogenital sistem üzerinde oluşturduğu oksidan hasara karşı resveratrolün koruyucu etkileri biyokimyasal, histolojik ve fonksiyonel olarak araştırılması amaçlanmıştır. Wistar Albino sıçanlara 28 gün boyunca 0.6 mg/kg dozunda nikotin hidrojen bitartarat veya serum fizyolojik intraperitoneal olarak enjekte edildi. Bu hayvanlara aynı zamanda resveratrol (10 mg/kg) oral yolla uygulandı. Dekapitasyon sonrası mesane, korpus kavernoz ve böbrek dokuları çıkarıldı. Kavernoz ve mesane dokularında in vitro kontraktilite çalışmaları yapılırken böbrek dokusu da dahil her üç dokudan alınan örnekler malondialdehit (MDA), glutatyon, luminol ve lusigenin kemilüminesans (KL) düzeyleri ölçümleri için -80 °C'de saklandı. Dokular histolojik olarak da incelendi. Kronik nikotin uygulamasının böbrek, mesane ve korpus kavernozum dokusunda GSH düzeylerinde neden olduğu anlamlı azalma, MDA, luminol– lusigenin KL düzeylerinde neden olduğu anlamlı artışlar histolojik olarak da belirlenen oksidatif hasarı gösterdi. Nikotin uygulamasının neden olduğu serumda kan üre azotu, kreatinin, proinflamatuar sitokinler (TNF-α ve IL-1β), laktat dehidrojenaz aktivitesi, oksidatif DNA hasarı (8-OHdG) artışları ve antioksidan kapasitedeki azalma resveratrol tedavisi ile geri çevrildi. Ayrıca kronik nikotin uygulamasının mesane ve korpus kavernozumda neden olduğu kasılma ve gevşeme yanıtlarındaki değişiklikler yine resveratrol tedavisi ile düzeldi. Resveratrol tedavisi tüm dokularda endojen GSH düzeylerini iyileştrerek oksidan hasar parametrelerini azalttı. Bu sonuçlar resveratrolün muhtemelen antioksidan etkisi ile kronik nikotinin böbrek, mesane ve korpus kavernoz dokularındaki zararlı etkilerini karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. Keywords : resveratrol; nikotin; böbrek; mesane; korpus kavernozum; oksidan hasar
Marmara University