İ P, N A, Ü K, Ö İ, N. H. Hemoglobin A1C in the newborn.. Marmara Pharm. J 1994; 10(1): 035-037.